Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2003
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 50.462
: :
Frihed, lighed og broderskab
Left
Rocks
2024-02-23 06:05

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Frihed, lighed og broderskab (fransk: liberté, egalité, fraternité), revolutionært slagord fra den franske revolution, senere overtaget af arbejderklassen. Under revolutionen havde det et ganske bestemt klassemæssigt indhold, der nøje stod i relation til bourgeosiets revolutionære krav. De mange laugsprivilegier stod i vejen for borgerskabets ønsker om en fri erhvervsudvikling, og derfor en fri kapitalakkumulation. Slagordet «frihed» refererede til den politiske frihed: borgerskabet ønskede at få del i den politiske magt. Kravet om «lighed» stod i kontrast til feudaltidens mange privilegier der begunstigede adelen. Disse privilegier ønskede borgerskabet afskaffet, og dermed skulle der samtidig skabes lighed for loven. «Broderskabet» refererede til borgerskabets solidariske sammenhold i kampen mod det gamle aristokrati.

Mens slagordet i slutningen af det 18. århundrede altså var borgerskabets og var rettet mod aristokratiet og enevælden, så blev det i det 19. århundrede brugt af den fremvoksende arbejderklasse mod borgerskabet, der nu havde fået magten. Ordene var de samme, men indholdet var i sagens natur et andet. «Broderskabet» refererede nu til den internationale solidaritet, som kom til udtryk gennem dannelse af internationalerne (se 1. Internationale og 2. Internationale). «Friheden» og «ligheden» havde forskelligt indhold alt efter arbejderklassens styrke på forskellige tidspunkter i de enkelte lande. Men kravet om almindelig stemme- og valgret til alle var et gennemgående tema, og det samme gjaldt retten til fri fagforeningsdannelse og til ytringsfrihed i pressen.

I velfærdsstaterne var «ligheden» fra 1950'erne det centrale. Skattepolitik, socialpolitik, sundhedspolitik og uddannelsespolitik var alle instrumenter der af de skiftende socialdemokratiske regeringer blev anvendt til at præge samfundene i denne retning. Alle 3 elementer i parolen har imidlertid været under kraftig pres siden verdenskrisen satte ind i starten af 1970'erne, og nyliberalismen er fra 1990'erne gået i åben modoffensiv mod den kollektive frihed, mod ligheden og mod broderskabet, og har heroverfor stillet mantraerne: individuel frihed, ulighed og individualisme.

A.J.