Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 54.081
: :
OECD
Left
Rocks
2024-02-23 11:51

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

OECD (engelsk: Organization for Economic Cooperation and Development, Organisationen for økonomisk samarbejde og Udvikling) er det vigtigste økonomiske samarbejdsorgan for de udviklede kapitalistiske industrilande.

OECD blev stiftet i 1961, som en direkte efterfølger for OEEC (engelsk: Organization for European Economic Cooperation, Organisationen for europæisk økonomisk Samarbejde). De oprindelige medlemslande i OECD var USA, Canada og OEEC's 18 europæiske deltagere: Belgien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Grækenland, Island, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Sverige, Tyrkiet, Vesttyskland og Østrig. Senere er Japan, Finland, Australien, New Zealand, Mexico og Sydkorea blevet medlemmer.

OECD har samordnende, rådgivende og informative funktioner. Dens vigtigste mål er at samordne den økonomiske politik i medlemslandene med henblik på en jævn og balanceret vækst og at bidrage til at øge samhandelen på et ikke-diskriminerende grundlag. OECD har formelt ingen overnational myndighed overfor medlemslandene. I praksis har OECD's anbefalinger dog en betydelig vægt - både moralsk og reelt - ved at bidrage til at forme internationale holdninger overfor de enkelte lande.

OECD's øverste myndighed er ministerrådet, hvor hvert medlemsland har én stemme. Beslutninger må være enstemmige og er bindende for medlemslandenes regeringer. Dette giver hvert medlemsland vetoret i sager, som angår det selv.

OECD's sekretariat ligger i Paris. Sekretariatet er opdelt i en række fagsektioner for økonomisk politik, industripolitik, undervisning osv. Sekretariatet gennemfører hvert år en eksamination af hvert medlemslands økonomi og økonomiske politik, og kan i denne forbindelse give både kritiske vurderinger og særlige anbefalinger. En vigtig opgave for sekretariatet er at samordne og at ajourføre medlemslandenes statistik på vigtige områder. Sekretariatet offentliggør regelmæssigt statistik om medlemslandenes økonomi mv. Tilsluttet sekretariatet findes desuden en række arbejdsgrupper indenfor forskellige områder som økonomisk politik, energipolitik mv., med deltagere fra forskellige antal medlemslande. Disse arbejdsgrupper har en vigtig rådgivende funktion.

I 1974 blev der under OECD oprettet en særlig samordningsgruppe for energispørgsmål. Den blev i 1975 omdannet til det internationale energiagentur, IEA (se IEA).

OECD bliver i medlemslandene normalt opfattet som en politisk ikke særlig omstridt organisation, fordi den har en teknisk-økonomisk og rådgivende karakter. Tit bliver også dens politiske betydning undervurderet. OECD organiserer alle de udviklede kapitalistiske industrilande og har en særdeles vigtig funktion i at samordne deres økonomiske politik, industripolitik og handelspolitik på en uformel måde. Fraværet af overnational myndighed modsvarer medlemslandenes og den moderne kapitalismes behov for handlefrihed på verdensmarkedet, indenfor en gensidig konsulterende ramme.

Alligevel bruges OECD også til at lægge pres på de enkelte medlemslande, især i den økonomiske politik, og de regelmæssige konsultationer og eksaminationer gør det vanskeligere for medlemslandene helt at se bort fra OECD's anbefalinger. OECD's større medlemslande: USA, Tyskland, Japan, Storbritannien, Frankrig, Italien og Canada udgør tilsammen den kapitalistiske verdens elite, G7 gruppen, og fungerer som organisationens uformelle ledelse.

OECD's forgænger, OEEC, blev stiftet i 1948 for at organisere Marshallhjælpen til Vesteuropa. OEEC var i denne forbindelse en drivkraft i liberaliseringen af samhandelen indenfor Vesteuropa og mellem Vesteuropa og Nordamerika, i udviklingen af internationale betalings- og kreditordninger og i liberaliseringen af kapitalbevægelserne.

Selv om USA's betydning indenfor OECD-samarbejdet er væsentlig mindre end indenfor OEEC i 1948 og næppe kan siges at være dominerende i forhold til Vesteuropa eller Japan, har OECD en vigtig politisk funktion ved at være en institutionel ramme for det økonomiske samkvem mellem de kapitalistiske industrilande.

OECD har desuden en vigtig funktion i medlemslandenes forhold til udviklingslandene gennem sin komite for udviklingsbistand. OECD har indirekte haft stor betydning for øst-vest-handelen. Samordningskomiteen (Cocom), bestående af OECD-ambassadørerne fra NATO-landene og Japan mødtes frem til østblokkens sammenbrud i starten af 1990'erne jævnligt for at kontrollere eksporten af kapitalvarer til Østeuropa og Sovjetunionen, og især for at hindre eksporten af avanceret teknologisk udstyr.

Ø.No.