Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 34.477
: :
Maskine
Left
Rocks
2024-02-23 06:05

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

En maskine er i princippet en indretning som omformer og styrer bevægelser - som f.eks. en symaskine. Dette adskiller den fra værktøj og redskaber, hvor bevægelsesomdannelse og styring fortsat ligger hos mennesket. Noget mere upræcist men nok mere i overensstemmelse med den almindelige forståelse, kan en maskine beskrives som en indretning, der udfører arbejde således at menneskelig arbejdskraft helt eller delvis kan erstattes.

Når et arbejde udføres, kan der skelnes mellem følgende tre funktioner der må udføres: Tilførsel af energi, udførsel af arbejdet og styringen af det. I den førindustrielle tid måtte disse funktioner i vid udstrækning varetages af menneskene selv når de arbejdede. Energien blev tilført ved egen muskelkraft. Man udførte gerne arbejdet ved at bruge enklere hjælpemidler som håndværktøj o.l. og styringen skete ved at kontrollere udføringen af arbejdet.

I princippet er en maskine normalt opbygget til at varetage de samme funktioner. En maskine kan derfor ofte deles op i en drivenhed, en udførende enhed og en styringsenhed. Men disse enheder kan være udviklet i varierende grad. Der findes f.eks. manuelle maskiner, som hånddrevne symaskiner og skrivemaskiner, hvor den menneskelige muskelkraft er drivkraft.

Udviklingen af de første maskiner indebar først og fremmest, at man tog nye former for energiomdannelse i brug, således at denne kunne erstatte anvendelse af menneskelig muskelkraft. Dampmaskinen skabte gennembruddet for den industrielle revolution. Den kunne omforme varmeenergi til bevægelsesenergi. I den første tid var spinde- og vævemaskinerne vigtigst. De erstattede rokken og vævestolen og gjorde det muligt at producere i et helt andet omfang end tidligere.

Forbrændingsmotoren og den elektriske motor var vigtige for nye anvendelser af maskiner. Særligt gjaldt dette anvendelsen af elektriske motorer, som gjorde det muligt at decentralisere brugen af maskiner i industriel produktion.

Efterhånden er der blevet udviklet maskiner og andet teknisk udstyr til de mest forskellige formål. Det har bidraget til at erstatte manuelt arbejde på mange felter, men fortsat må mennesker styre og betjene maskinerne.

Gennem forskellige former for styrings- og datateknik er udviklingen imidlertid nået et langt stykke videre. Maskinerne kan udstyres med styringsenheder, der erstatter behovet for menneskelig styring på mange områder. I industrien er der mange steder taget programmerbare værktøjsmaskiner i brug, der kan udføre sammensatte operationer. Samtidig tages der i stigende grad robotter i brug, som kan programmeres til at udføre alsidige former for håndtering.

Kombinationen af maskinteknik og data- og styringsteknik gør det muligt at bygge store produktionsanlæg med meget begrænset behov for manuelt arbejde. Dette åbner vigtige fremtidsperspektiver. Selv om en fortsættelse af denne udvikling altid vil give et vist behov for mennesker til at betjene, vedligeholde og overvåge, vil mange arbejdspladser forsvinde. Hvis udviklingen ikke underkastes samfundsmæssig styring, vil dette kunne føre til omfattende arbejdsløshed.

O.S.