Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 25.567
: :
Jordrente
Left
Rocks
2024-03-03 07:38
2024-03-02 07:40

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Jordrenten er ifølge Marx en af de tre indtægtskilder under kapitalismen - ved siden af kapitalindtægt og arbejdsløn. Jordrenten tilfalder ejerne af jorden og andre monopoliserbare naturressourcer - f.eks. vandkraft, olie, mineraler. Marx skelner mellem to former for jordrente - differentialrente og absolut rente - der begge udspringer af jordmonopolet.

Differentialrente opstår på følgende måde: I et samfund findes der en begrænset mængde dyrkbar jord. Ejendom over jord er derfor et naturligt monopol af permanent karakter. I de sektorer hvor kapitalens herredømme gælder uindskrænket, er kapitalen bevægelig. Dvs. den kan flyttes fra branche til branche, fra virksomhed til virksomhed. Derved bliver profitraterne udlignet hen imod en gennemsnitsprofit. Men et monopol skaber skranker for kapitalens bevægelighed, således at monopolet opnår en højere profit end gennemsnittet i de øvrige sektorer. Monopolsituationen fører til, at vareværdierne ikke sættes lig med den gennemsnitlige arbejdstid i landbruget, men lig den største, dvs. mindst produktive enhed. Alle andre enheder end den mindst produktive opnår derfor en «ekstraprofit», der kaldes differentialrente (forskelsrente). Årsagen til differentialrenten ligger altså i to forhold; Jordmonopolet og jordens forskellige frugtbarhed eller forskellige gunstige beliggenhed - dvs. forhold der ligger udenfor kapitalen. Differentialrenten opstår derfor, selv om landbruget ikke er kapitalistisk drevet. Selvejende bønder i Danmark opnår en sådan differentialrente, der er en form for jordrente.

Differentialrenten kan også opstå andre steder i økonomien end i landbruget, nemlig i sektorer hvor der opstår naturlige monopoler, og de skaber skranker for kapitalens bevægelighed. Et aktuelt eksempel på dette er produktion af olie, hvor tilgængeligheden og arbejdsomfanget ved produktionen varierer voldsomt fra «letdrevne» oliefelter i Mellemøsten til boring og produktion til havs under vanskelige vejrforhold.

Den anden form for jordrente er den absolutte rente. Også denne er knyttet til jordmonopolet. Det der imidlertid er særegent for den absolutte rente er dens historiske karakter. Marx antog, at landbruget drives med en kapitalsammensætning - forholdet mellem værdien af produktionsmidlerne og arbejdskraften - der er lavere end i industrien. Hvis udligningen af profitraterne også forekom i landbruget, ville produktionsprisen være mindre end værdien. Da udligningen ikke finder sted, bliver landbruget i stand til at sælge varerne for mere end produktionsprisen, og derved opnås et overskud udover gennemsnitsprofitten. Dette er den absolutte rente, der altså er en del af den totale jordrente.

Hvis kapitalsammensætningen i landbruget nærmer sig gennemsnittet i industrien, vil den absolutte rente forsvinde, men differentialrenten eksisterer fortsat, således at jordrenten består.

Udviklingen i det danske landbrug har været præget af hurtig produktivitetsudvikling som et resultat af bedre produktionsmetoder, anvendelse af maskiner, gødskning o.l. Det er derfor grund til at tro, at den absolutte rente er forsvindende i Danmark i dag. Det trækker i samme retning, at der eksisterer et stort overskud af landbrugsprodukter, som f.eks. mælk og kød, således at monopolsituationen er blevet undergravet af bønderne selv.

Jordrenten har ikke altid antaget form af pengerente. Oprindeligt var jordrenten en arbejdsrente, som den der forpagtede eller lejede et jordstykke ydede til jordejeren. Jordrenten kunne også antage form af produkter, bonden selv producerede. Først med udviklingen af vareproduktionen og kapitalismen bliver pengerenten den almindeligste form for jordrente.

Å.C.