Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
Organisation  .  Bevægelser  .  Parti
Ideologi  .  Socialistisk
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 27.523
: :
Forbundet Socialisterne (FS)
Left
Rocks
2024-07-15 15:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Forbundet Socialisterne (FS) blev dannet i 1971 som en sammenslutning af aktivister fra studenteroprøret, vietnambevægelsen og de første spirer til den faglige opposition, som siden med vekslende held gjorde sig gældende i dele af den danske fagbevægelse. Baggrunden for dannelsen af FS som endnu en selvstændig revolutionær organisation var en række mislykkede forsøg på at fastholde Socialistisk Ungdoms Forbund, SUF, som en politisk organisatorisk ramme om den fortsatte afklaringsproces indenfor den revolutionære venstrebevægelse, som var vokset frem af 1960'ernes spontane antiautoritære, antiimperialistiske og antikapitalistiske oprør.

FS var en partiforberedende organisation i den forstand, at den betragtede sit teoretiske og politiske arbejde som et bidrag til dannelsen af et revolutionært, kommunistisk parti i Danmark. FS afviste at DKP eller KAP kunne løse de opgaver, som kommunister blev stillet overfor.

FS afviste både alle nye og gamle reformistiske forestillinger om en overgang til kommunismen, som afsværgede arbejderbevægelsens højeste politisk-organisatoriske form. Gruppen så det som en hovedopgave at udvikle en «revolutionær masselinie» som et teoretisk og praktisk svar på imperialismens krise. Dannelsen af et revolutionært, kommunistisk parti skulle ske i takt med udviklingen af den revolutionære bevægelses enhed omkring en masselinie for kampen mod den borgerlige stat. Gruppen var marxistisk-leninistisk og tog proletarisk diktatur som et ufravigeligt teoretisk og praktisk udgangspunkt.

FS' praksis blev pga. dets udgangspunkt i studentermiljøet (specielt miljøet omkring Kunstakademiet) koncentreret om den faglige, den antiimperialistiske og den studenterpolitiske kamp. Indenfor disse områder agiterede FS for dannelsen af bredere revolutionære organisationer. Gruppen tog bl.a. initiativ til dannelsen af Forbundet mod Imperialismen (FMI), der til gengæld arbejdede sekterisk ifht. de øvrige antiimperialistiske organisationer.

Indenfor studenterbevægelsen tog FS initiativ til dannelsen af Marxistisk Studentergruppe MSG, som arbejdede for en samling af den spredte revolutionære studenteropposition. FS' mål i studenterbevægelsen var for det første at samle den marxistisk orienterede fagkritiske fløj i en landsdækkende socialistisk studenterorganisation, for det andet at udvikle DSF's forsvar for de studerendes sociale interesser i overensstemmelse med en masselinie for kampen mod den borgerlige stats disciplineringsforsøg.

I den faglige kamp fastholdt FS, at perspektivet var en landsdækkende revolutionær fagopposition. Men efter en række mislykkede forsøg opgav gruppen at indfri dette perspektiv gennem en samling af de fagoppositionelle grupper på arbejdspladser og i fagforeninger.

FS deltog derudover aktivt i beboerbevægelsen og i strejkestøttearbejdet.

I slutningen af 70'erne fandt der en afmatning sted på venstrefløjen, og ligesom andre smågrupper søgte derfor også FS i 1979 om optagelse i VS. Men mens en række andre grupper blev optaget, ønskede FS fortsatte forhandlinger om sammenlægningsgrundlaget, og endte med i efteråret 80 at trække sin ansøgning udfra den overvejelse, at der havde fundet en højredrejning sted i VS. Pga. fortsat medlemsafgang smuldrede FS endeligt i 1982-83.

A.J.