Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Statistisk mekanik

Statistisk mekanik er anvendelsen af statistiske metoder til beskrivelse af fysiske systemer der ikke eller kun vanskeligt lader sig beskrive ved at løse bevægelsesligningerne eksakt. Metoden er meget anvendt, men ikke begrænset, til store systemer hvor antallet af frihedsgrader er så stort at man end ikke kan finde eller gætte begyndelsesbetingelserne for systemet. En statistisk beskrivelse giver mulighed for at opbygge en beskrivelse af gennemsnitsværdier for et system ud fra de mikroskopiske egenskaber. Omvendt kan man ud fra målte værdier baseret på store ensemble slutte sig til visse mikroskopiske egenskaber, som for eksempel de tilladte energiniveauer i et molekyle. Ligesom termodynamikken er statistisk mekanik en meget general metode og anvendes på systemer der spænder fra neutronstjerner til beskrivelsen af den menneskelige arvemasse.

Statistisk fysik er baseret på den antagelse, at et system indtager alle tilstande med samme energi med lige stor sandsynlighed. Hjertet i den statistiske mekanik er den kanoniske tilstandssum

Q = ∑ exp(-Ei/kT) (1)

hvor k er Boltzmanns konstant, T er temperaturen, og Ei er energien af systemets tilstand 'i'. Kvantemekanisk er ikke alle energier tilladte og summen er derfor lettest at beregne og forstå når man beskriver systemet kvantemekanisk og ikke ifølge den klassiske mekanik. Tilstandssummen er (stort set) udtryk for det samlede antal mulige energitilstande i et system ved en given temperatur, og er en meget hurtig voksende funktion af temperaturen. Sandsynligheden for at antræffe systemet i en bestemt energitilstand er:

pi = exp(-Ei/kT)/Q (2)

Denne sandsynlighed kan anvendes til at finde gennemsnitsværdien, der svarer til enhver makroskopisk variabel J, der afhænger af systemets energitilstand:

<J> = ∑ pi Ji = ∑ Ji exp(-Ei/kT)/Q (3)

hvor <J> er gennemsnitsværdien af variablen J.

Som eksempel på en anvendelse af ligning 3 kan man finde den den indre energi U som:

U = ∑Eiexp(-Ei/kT)/Q (5)

Termodynamiske egenskaber kan udledes fra tilstandssummen ved forskellige operationer, så som at differentiere med hensyn til forskellige variable. Egenskaber der kan udledes fra den kanoniske tilstandssum er givet i nedenstående tabel. Nogle størrelser er ikke omtalt tidligere, men bruges ved beregninger af kemisk ligevægt. :

Helmholtz' frie energi A = -kT ln Q
Indre energi U = kT2(dlnQ/dT)N,V
Tryk P = kT(dlnQ/dV)N,T
Entropi S = klnQ + U/T
Gibbs' frie energi G = -kT ln Q + kTV(dlnQ/dV)N,T
Entalpi H = U + PV
Konstant volumen-varme kapacitet CV = (dU/dT)N,V
Konstant tryk-varme kapacitet CP = (dH/dT)N,P
Kemisk potentiale μi = -kT(dlnQ/dNi)T,V,N

Den kanoniske tilstandssum beregnes med et givet antal partikler, en bestemt temperatur og et givet volumen. Man kan definere andre typer tilsstandssummer hvor f.eks. energien og ikke temperaturen er fastholdt (mikrokanonisk tilsstandssum), eller trykket i stedet for volumenet osv.

Entropien er en vigtig størrelse i den statistiske mekanik, idet den sammen med Boltzmann-faktoren i ligning 2 bestemmer balancen mellem uorden (entropi) og orden (Boltzmann-faktor). Entropien er den naturlige logaritme til antallet af tilstande (ganget med Boltzmanns konstant)

Beregner man tilstandssummer for en gas af molekyler er det ofte en god tilnærmelse at betragte energien af et molekyle som fordelt over et antal egenskaber uden direkte kobling mellem hinanden, f.eks. rotation og translation. Det har som konsekvens, at tilstandssummen kan skrives som et produkt af tilstandssummer for hver frihedsgrad. I andre situationer er man ikke så heldig og må beregne tilstandssummen ved samtidig summation over flere frihedsgrader, enten eksakt eller tilnærmet.

A.J. / K.Han.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2003

Læst af: 26.343