Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Malinowski, Bronislaw Kaspar

Bronislaw Malinowski
Bronislaw Malinowski

Malinowski (1884-1942), polsk-britisk socialantropolog. Bronislaw Kaspar Malinowski tog først doktorgrad i matematik og fysik ved universitetet i Krakow, men måtte afbryde disse studier på grund af sygdom. Han begyndte at interessere sig for kulturforskning, og havde en god del studier bag sig, da han i 1910 som student kom til London School of Economics. Her tog han doktorgraden i antropologi i 1916, og blev i 1927 udnævnt til den første professor i faget ved Londons universitet. Fra 1938 til 1942 opholdt han sig i USA, og blev lige før sin død udnævnt til professor ved Yale-universitetet.

Malinowski blev en af grundlæggerne af den moderne socialantropologi, og har på en række områder leveret bidrag af stor betydning for fagets metode og teoribygning. Hans monografier indeholder desuden en uovertruffen materialerigdom, som efterhånden har givet dem yderligere værdi. Det gælder først og fremmest kildebeskrivelser af primitive samfund. Malinowski gennemførte feltarbejde på Trobrianderøerne, i Afrika og i Nordamerika.

Gennem sine langvarige feltophold på Trobriandene (1915-1918) udviklede han feltmetoder baseret på intensiv deltagende observation, hvor der lægges vægt på at sætte de enkelte kulturytringer og handlinger ind i en bredere sammenhæng. Dette medfører to grundlæggende former for indsigt. For det første at der kan være et spring mellem handlingens virkelighed og et idealiseret samfundsbillede, som ofte fremkommer gennem det formelle interview, der tidligere var antropologens hovedredskab i dataindsamlingen. For det andet et «holistisk» syn - at der eksisterer en gensidig afhængighed mellem de forskellige sider af samfundslivet - f.eks. mellem politik, økonomi, religion og familieliv - og at det er vigtig for en fuldstændig samfundsforståelse, at disse sammenhænge ikke tabes af syne, selv om man koncentrerer sig om et afgrænset problemfelt. Malinowski satte en standard for det antropologiske feltarbejde, som fortsat i det væsentlige er gyldig.

Malinowski var en klar eksponent for - og regnes af mange som grundlæggeren af - den teoretiske retning som kaldes funktionalisme, og som groft talt går ud på, at de forskellige detaljer i samfundslivet griber ind i hinanden, støtter op om hinanden, og udfylder visse behov. Malinowski gik i sin specielle udformning af funktionalismen ud fra et tænkt hierarki af behov - grundlæggende biologiske, og afledede psykologiske og sociale behov. Ethvert træk ved samfund og kultur kunne derfor opfattes som løsningsforsøg, som i sidste instans kunne tilbageføres til nogle få grundlæggende behov. Malinowskis funktionalisme var i sin tid et vigtig teoretisk bidrag. Den har samtidig været omstridt, og er i vore dage i sin oprindelige form mest af faghistorisk interesse.

Blandt hans mere specielle bidrag bør nævnes forskningen indenfor primitiv økonomi, lov og ret, og magi og religion. Områder hvor hans synspunkter har ført til særlig frugtbare diskussioner. Han interesserede sig også for social og kulturel forandring, og var optaget af mulighederne for at gøre praktisk brug af antropologisk indsigt. På disse områder var den faglige debat ved Malinowskis død ikke nået særlig langt, og han nåede ikke at levere bidrag, som står på højde med hans øvrige indsats.

Nogle vigtige bøger af Malinowski: «Argonauts of the Western Pacific» 1922, «Myth in Primitive Society» 1926, «Sex and Repression in Savage Society» 1927, «The Sexual Life of Savages» 1929, «Crime and Custom In Savage Society» 1932, «Coral Gardens and their Magic» 1935, «A Scientific Theory of Culture» 1944, «The Dynamics of Culture Change» 1945.

I.R.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 33.347