Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
Organisation  .  Bevægelser  .  Parti
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Leninisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 25.725
: :
Marxistisk Leninistisk Enhedsforbund (MLE)
Left
Rocks
2024-06-10 04:52
2024-06-09 13:28

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Marxistisk Leninistisk Enhedsforbund (MLE), dansk ml-gruppe (1973-75).

Baggrund

Som reaktion på de massefjendske verdensbankaktioner opstod slumstormerbevægelsen i København november 1970 som et forsøg på at aktivisere beboerne på Nørrebro i kamp mod kommunens saneringspolitik. Slumstormerbevægelsen byggede på parolen om at tjene folket og på, at det gjaldt om at aktivisere så mange folk som muligt til kamp.

Men slumstormerbevægelsen brød sammen efteråret 1971 på grund af mangelen på revolutionær teori og på grund af en løs, anarkistisk organisationsform. April 1972 dannedes derfor den revolutionære boligorganisation (marxister-leninister), BOm-l, der skulle være en marxist-leninistisk organisation på boligområdet.

BOm-l erklærede sin støtte til KFML's partiopbyggende arbejde. Men i løbet af efteråret 1972 brød KFML og BOm-l med hinanden, og BOm-l arbejdede sig hen til at opstille en platform som selvstændig partiopbyggende organisation. På denne platform dannedes MLE i april 1973.

Grundlag

MLE var en kommunistisk, marxist-leninistisk organisation, der som sit mål stillede den væbnede, socialistiske revolution og oprettelsen af proletariatets diktatur i Danmark, hvor folket skulle nyde udstrakt frihed, og folkets fjender holdes nede. For at nå dette mål, måtte proletariatet ledes af et kommunistisk parti, der baserede sit arbejde på marxismen-leninismen-Mao Tsetung-tænkningen og på et stadig mere indgående kendskab til den danske virkelighed.

For at nå frem til et socialistisk Danmark var det endvidere nødvendigt, at Danmark skulle rives løs fra alle imperialistiske magters overherredømme eller indflydelse. Derfor måtte EF-medlemskabet og NATO-medlemskabet bekæmpes. MLE anså EF med den vesttyske imperialisme i spidsen for at være den vigtigste imperialistiske trussel mod Danmark i 70'erne.

MLE støttede den internationale marxist-leninistiske bevægelse med Kinas Kommunistiske Parti og Albaniens Arbejdets Parti i spidsen. I MLE's platform hed det bl.a.:

«MLE vil arbejde for enhed med alle, der på et eller flere områder støtter progressive dagskrav i det arbejdende folks kamp. Samtidig vil MLE afsløre og bekæmpe alle, der præker klassesamarbejdets linie i arbejderbevægelsen. Specielt må LO's top og toplagene i Socialdemokratiet afsløres, da de direkte modarbejder arbejderklassens og det arbejdende folks kamp I den revolutionære bevægelse i Danmark i dag er sekterismen hovedfaren. MLE vil forene sig med alle revolutionære på den danske venstrefløj og gennem ideologisk og politisk kamp overbevise dem om nødvendigheden af at bekæmpe sekteriske synspunkter. Men samtidig vil MLE ubetinget afsløre og bekæmpe de sekteriske grupper, der direkte skader folkets kamp.»

De områder af klassekampen som MLE prioriterede højest, var kampen for at få Danmark ud af EF og kampen for at gøre fagforeningerne til kamporganisationer.

MLE blev splittet i 1974, og mistede omkring halvdelen af sine medlemmer til KFML. De tilbageværende forsøgte at fortsætte, men opløsningsprocessen lod sig ikke standse. MLE blev nedlagt i 1975, og de fleste af de resterende medlemmer søgte ind i KFML.

A.J.