Noter

1 Der sigtes til Februarrevolutionen 1848. - Red.
2 Tidsangivelsen unøjagtig, den omtalte oversættelse udkom i 1869. - Red.
3 I forordet til den engelske oversættelse siger jeg: "Denne tanke, der efter min mening vil komme til at lægge grunden til samme fremskridt indenfor den historiske videnskab som Darwins teori for naturvidenskabens vedkommende - denne tanke havde vi begge gradvis nærmet os allerede flere år før 1845. Hvor langt jeg selvstændigt havde arbejdet mig frem i denne retning, viser min bog "Den arbejdende klasses stilling i England". Men da jeg i foråret 1845 igen traf Marx i Brüssel, havde han udarbejdet den fuldstændigt og forelagde den i næsten lige så klare ord som dem, jeg har sammenfattet tanken i ovenfor." (Note af Engels til den tyske udgave 1890).
4 Lassalle personlig erklærede altid over for os, at han anså sig for at være "elev" af Marx, og som sådan stod han selvfølgelig på manifestets grund. Anderledes forholder det sig med de af hans tilhængere, som ikke gik ud over hans krav om produktionsforeninger med statsstøtte, og som inddelte hele arbejderklassen i statshjælpsfolk og selvhjælpsfolk. (Anmærkning af Engels).
5 Det vil nøjagtigt udtrykt sige: den historie, der er skriftligt overleveret. 1847 kendte man så godt som ingenting til samfundets forhistorie, den samfundsorganisation, der gik forud for al nedskreven historie. Senere har Haxthausen opdaget landsbyfællesskabet i Rusland, og Maurer har påvist, at det er det samfundsmæssige grundlag, som er det historiske udgangspunkt for alle tyske stammer, og efterhånden blev man klar over, at landsbykommuner med jordfællesskab var samfundets urform fra Indien til Irland. Endelig blev den indre organisation af dette oprindelige kommunistiske samfund klarlagt i sin typiske form med Morgans afgørende opdagelse af gens' sande natur og dens stilling inden for stammen. Med opløsningen af dette oprindelige fællesskab begynder samfundet at spaltes i særlige klasser, der ender med at stå i modsætning til hinanden. Jeg har forsøgt at skildre denne opløsningsproces i "Familiens, privatejendommens og statens oprindelse", 2. oplag, Stuttgart 1866. (Note af Engels til den engelske udgave 1888).
6 I den engelske udgave, som Engels redigerede, er efter ordet fremskridt indsat: for denne klasse. -Red.
7 "Kommune" kaldte sig de i Frankrig opståede byer, endog før de var i stand til at tiltvinge sig lokalt selvstyre og politiske rettigheder som "trediestand" fra deres feudale herrer og mestre. I almindelighed har vi her anført England som typisk for bourgeoisiets økonomiske udvikling og Frankrig som typisk for dets politiske udvikling. (Note af Engels til den engelske udgave 1888).
Sådan kaldte de italienske og franske borgere deres bysamfund, efter at de havde afkøbt eller aftvunget deres feudalherrer de første selvstyrerettigheder. (Note af Engels til den tyske udgave 1890).
8 I den engelske udgave 1888 står efter "uafhængig byrepublik" ordene "(som i Italien og Tyskland)", og efter "monarkiet" ordene "(som i Frankrig)". -Red.
9 I senere udgaver, fra og med den tyske udgave 1872, er ordene "den borgerlige civilisation og" udeladt. -Red.
10 Senere påviste Marx, at arbejderen ikke sælger sit arbejde, men sin arbejdskraft. Se redegørelsen herfor i Engels' indledning til Marx' skrift "Lønarbejde og kapital". - Red.
11 I den engelske udgave 1888 står der "arbejdsbyrde" i stedet for "arbejdsmængde". - Red.
12 I den engelske udgave 1888 er der efter "sammenslutninger" indføjet "(fagforeninger)". - Red.
13 I den engelske udgave 1888 står der i stedet for "elementerne i dets egen dannelse" - "elementerne i dets egen politiske og almindelige dannelse". - Red.
14 I den engelske udgave 1888 står der i stedet for "dannelseselementer" - "oplysnings- og fremskridtselementer". - Red.
15 I den engelske udgave 1888 står der i stedet for "særlige" - "sekteriske". - Red.
16 I den engelske udgave 1888 står det i stedet for "nogles udbytning af andre" - "mindretallets udbytning af flertallet". - Red.
17 I den engelse udgave 1888 står der i stedet for "hæve sig op til national klasse" - "hæve sig op til nationens førende klasse". - Red.
18 I de senere udgaver, fra og med den tyske udgave 1872, står der i stedet for "samvittighedens område" - "det åndelige område". - Red.
19 I de senere tyske udgaver, fra og med udgaven 1872, står der i stedet for "modsætningen" - "forskellen". - Red.
20 I de senere tyske udgaver, fra og med udgaven 1872, står der i stedet for "for klasser overhovedet" - "det ophæver alle klasser overhovedet". - Red.
21 Der sigtes ikke til den engelske restaurationstid 1660-89, men til den franske restaurationstid 1814-30. (Note af Engels til den engelske udg. 1888).
22 Legitimisterne (tilhængere af det "legitime" Bourbonmonarki) var de adelige godsejeres parti. "Det unge England" - en kreds af det engelske konservative parti, der omkring 1842 trådte offentligt frem. De repræsenteredes af Disraeli, Thomas Carlyle o.a. - Red.
23 I den engelske udgave 1888 er der efter "guldæblerne" indføjet "som er faldet ned fra industriens gren". - Red.
24 Det passer særlig for Tysklands vedkommende, hvor den jordejende adel og junkerne udbytter den største del af deres storproducenter af roesukker og ejere af brændevinsbrænderier. De mere velhavende engelske aristokrater har endnu ikke drevet det så vidt; men også de ved, hvordan man kan erstatte den faldende rente ved at låne sit navn til mere tvivlsomme personer, der vil oprette et aktieselskab. (Note af Engels til den engelske udgave 1888).
25 "Kristelige" står der i udgaverne 1872, 1883 og 1890, i udgaverne fra 1848 står der i stedet "hellige". - Red.
26 Som note 21.
27 I den engelske udgave 1888 står der i stedet for dette afsnit: "Til slut, da de hårdnakkede historiske kendsgerninger havde bortvejret alle spor af selvbedragets rus, udartede denne form for socialisme til en elendig jamren". - Red.
28 I de senere udgaver, fra og med den tyske udgave 1872, er ordene "over det sande samfund" udeladt. - Red.
29 I den engelske udgave 1888, i afsnittet om den "sande" socialisme, står der i steder for "det tyske spidsborgerskab" og "den tyske spidsborger" - "de tyske filistre" og "den tyske småborgerlige filister". - Red.
30 Revolutionsstormem 1848 har fejet hele denne lurvede retning af vejen og betaget lederne lysten til at fortsat spekulere at spekulere i socialisme. Denne retnings hovedrepræsentant og klassiske type er hr. Karl Grün. (Note af Engels til den tyske udgave 1890).
31 Falanstèrer var betegnelsen for de af Charles Fourier planlagte socialistiske kolonier; Ikarien kaldte Cabet sin Utopi og senere sin kommunistiske koloni i Amerika. (Note af Engels til den engelske udgave 1888).
Home-kolonier (kolonier i hjemlandet) kalder Owen sine kommunistiske mønstersamfund. Falanstèrer var det navn, Fourier gav de samfundspaladser, han planlagde. Ikarien hed det utopiske fantasiland, hvis kommunistiske indretninget Cabet har skildret. (Note af Engels til den tyske udgave 1890).
32 Der sigtes til tilhængerne af bladet "La Reforme", som udkom 1843-50 i Paris. - Red.
33 Et parti, der dengang repræsenteredes i parlamentet af Ledru-Rollin, i Litteraturen af Louis Blanc og i dagspressen af "Rèforme". Navnet socialdemokrati betegnede hos disse folk, der er ophavsmændene til det, en del af det demokratiske eller republikanske parti med mere eller mindre socialistisk anstrøg. (Note af Engels til den engelske udgave 1888).
Det parti, der i datidens Frankrig kaldte sig socialistisk-demokratisk, var det der politisk repræsenteredes af Ledru-Rollin og litterært af Louis Blanc; det var altså himmelvidt forskelligt fra det nuværende tyske socialdemokrati. (Note af Engels til den tyske udgave af 1890).