Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Køn
   .  Andet  .  Reproduktion
Ideologi  .  Religion
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 33.584
: :
Cølibat
Left
Rocks
2024-02-21 06:14

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

At leve i cølibat betyder at leve ugift, almindeligvis af religiøse årsager. Denne praksis er kendt i flere religioner. Indenfor kristendommen har man helt fra begyndelsen - i hvert fald fra det 2. århundrede - haft eksempler på folk, som lever i cølibat, og senere kom denne skik til at blive uløselig knyttet til klostervæsenet. Skriftgrundlaget for denne praksis har er oftest blevet søgt i Det Ny Testamente, Matthæus kapitel 19, vers 12 og i Første Korinterbrev kapitel 7, vers 32-34. Cølibat regnes for en nådegave fra Gud. Dvs. at ingen kan leve i cølibat ved egen kraft, kun med Guds hjælp.

Obligatorisk eller tvungen cølibat for præster praktiseres kun i den katolske kirke. I den ortodokse kirke er cølibat kun obligatorisk for biskopper. Heller ikke i den katolske kirke har det altid været en selvfølge. Det blev fra 300 tallet af gradvis søgt indført gennem en række forordninger og blev især forstærket i forbindelse med den store kirkereform, som blev sat i værk af pave Gregor VII (1073-85). Hovedformålet med denne reform var at give kirken større selvstændighed i forhold til de verdslige herskere - investiturstriden. Ved at forsøge at indføre cølibat for alle præster, ville paven frigøre dem fra de feudale familiebånd. Dette lykkedes delvist, men mange steder ser det ud til, at det obligatoriske cølibat for præster kun delvis blev praktiseret i middelalderen. Reformatorerne i 1500 tallet afskaffede cølibat for sine præster.

I vore dage pågår der på nyt en livlig debat indenfor den katolske kirke om cølibatet. Ingen fra katolsk hold stiller spørgsmålstegn ved værdien af cølibat indenfor klosterlivet, men mange mener, at det obligatoriske cølibat for præster bør afskaffes. Spørgsmålet er ikke et teologisk spørgsmål eller et trosspørgsmål for katolikker, men drejer sig om, hvad der er til fordel for præsternes gerning.

Tilhængerne af det obligatoriske cølibat hævder, at præsten - som på en særlig måde skal give udtryk for hengivenhed til Kristus - bedst kan gøre dette ved at leve i cølibat. De mener endvidere, at de krav som stilles til præsten rent praktisk er så store, at de kun vanskeligt kan forenes med familieliv.

Modstanderne mener, at hvis man gav gifte mænd adgang til præstegerningen, ville dette nedbryde det kasteskel, som ofte eksisterer mellem præsten og almindelige mennesker. En gift præst ville også bedre kunne forstå andre gifte menneskers problemer, mener de.

Denne debat er endnu ikke afsluttet, men det er ikke usandsynligt, at det obligatoriske cølibat vil blive ophævet for katolske præster.

P.B.H.