Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Primær-, sekundær- og tertiærerhverv

Primærerhverv udgør sammen med sekundærerhverv og tertiærerhverv en traditionel tredeling af produktionsvirksomheden i et lands økonomi. Primærerhvervene eller de ekstraktive erhverv omfatter landbrug, skovbrug, fiskeri m.v. og minedrift. Sekundærerhvervene eller de bearbejdende erhverv omfatter industri, bygge- og anlægsvirksomhed, kraftforsyning m.v. Tertiærerhvervene eller de tjenesteydende erhverv omfatter varehandel, private og offentlige tjenesteydelser samt offentlig forvaltning og forsvar. Inddelingen spiller i dag en ringe rolle i den officielle statistik, som i almindelighed inddeler erhvervene langt mere detaljeret.

Inddelingen i primær-, sekundær- og tertiærerhverv er specielt knyttet til udviklingsmønstret for beskæftigelsens fordeling på erhverv og traditionelle industriområder, og er tillagt analytisk betydning i enkelte stiliserede vækstmodeller. Fra en situation hvor den alt overvejende del af befolkningen var knyttet til primærsektoren - oftest landbrug - voksede sekundærsektorens beskæftigelsesandel hurtigt under industrialiseringsprocessen og nåede i mange lande et maksimum på 40-50%. Tertiærsektoren voksede også under den tidlige fase af industrialiseringsprocessen, og er i de senere år blevet den største af de tre sektorer, hvad angår beskæftigelse. Sekundærsektorens beskæftigelsesandel har vist en klar tendens til relativ tilbagegang i flere lande.

Tertiærsektorens dominerende stilling har i vid udstrækning sammenhæng med væksten i offentlig beskæftigelse - administration, forsvar, sundhed og uddannelse - som nu udgør over 20% i mange industrilande. Dette udviklingsmønster er sammen med andre træk ved industrilandenes historiske udvikling tillagt generel betydning som udtryk for en normal industrialiseringsproces. Imidlertid har det længe været klart, at den økonomiske vækst i områder som er afkoloniseret efter 2. verdenskrig foregår efter andre modeller.

O.Bj.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 198.613