Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Sociologi
     .  Politik
    .  Humaniora  .  Psykologi
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Psykologi
Læst af: 56.940
: :
Manipulering
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-21 09:54

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Første led i ordet manipulering, mani-, kommer af det latinske manus, som betyder hånd. Ordet manipulering bruges ofte i en betydning, som afspejler denne tilknytning til hånden, nemlig som betegnelse for det at kunne håndtere eller behandle noget. Indenfor moderne samfunds- og kulturdebat - hvor begrebet har fået en ret stor udbredelse - anvendes det i en anden, overført betydning, som betegnelse for bestemte former for (ofte etisk forkastelig) social påvirkning. Imidlertid foreligger der kun få forsøg på en begrebsmæssig afklaring. Det følgende er sandsynligvis en forholdsvis præcis og i mange sammenhænge frugtbar måde at bruge begrebet «manipulering» på:

Per manipulerer Svend hvis (og kun hvis) Per gennem bevidst og målrettet påvirkning får Svend til at handle på en bestemt måde, samtidig med at Per lige så bevidst og målrettet sørger for, at Svend ikke er klar over den påvirkning han udsættes for, eventuelt ikke er klar over påvirkningens sande natur. En enkeltperson kan manipulere andre enkeltpersoner eller grupper, og en gruppe kan manipulere enkeltpersoner eller andre grupper.

Et klart eksempel på manipulering ud fra denne definitionen vil være et firmas bevidst planlagte og vellykkede forsøg på at øge salget af en bestemt vare ved at påvirke forbrugernes underbevidsthed. Det kan gøres f.eks. i biografen eller på TV, f.eks. ved hjælp af effektfulde billeder, som bliver vist så hurtigt, at publikum ikke opfatter dem bevidst.

Denne definition gør manipulering til et socialpsykologisk begreb og indskrænker brugen af det til analyser af forhold, hvor det giver mening at tale om bevidste hensigter, handlinger og personer. Begrebet lader sig i denne udformning ikke anvende, når man analyserer økonomiske forhold, og udtryk som «monopolkapitalen manipulerer folket» e.l. synes at afspejle en forkert anvendelse af begrebet. Definitionen udelukker samtidig muligheden af at kunne «manipulere sig selv». Og da det vanskeligt lader sig gøre at finde ud af, om en påvirkning som er ubevidst, er manipulerende eller ikke-manipulerende, udelukker definitionen samtidig al tale om «ubevidst manipulering».

Skellet mellem manipulerende og ikke-manipulerende (frigørende) påvirkning fremkommer først og fremmest af, at den førstnævnte har til formål at påvirke, uden at personen er sig dette bevidst. Den sidstnævnte tilsigter at gøre påvirkningen mest mulig bevidst for den som udsættes for den, således at denne kan tage stilling til, om han/hun vil påvirkes eller ej.

Eftersom manipulering kun kan finde sted, dersom det lykkes manipulator at skjule sin påvirkning for offeret, indebærer manipulering for det første altid et stærkt moment af forstillelse og uærlighed. Det at manipulere en anden person kan i vid udstrækning opfattes som ensbetydende med at narre ham/hende. I ekstreme tilfælde kan manipulering være baseret på en ligefrem kynisk uærlighed. Det ses f.eks. i krigssituationer, hvor parterne udsætter hver af deres befolkninger for krigspropaganda - ekstrem manipulering.

At offeret holdes uvidende om påvirkningen medfører for det andet, at det hverken kan eller har mulighed for at gøre noget ved den: Offeret påvirkes ubevidst, og er dermed automatisk underkastet påvirkningen. Dette indebærer at offeret mister sin frihed og selvkontrol, vis-à-vis det det påvirkes til at gøre. Det bliver et viljeløst redskab, en «ting» eller et «objekt» i manipulators hænder.

Dette vidner for det tredje om, at manipulator styrer og kontrollerer offerets adfærd i kraft af et absolut herredømme. Her ligger for øvrigt en forskel mellem på den ene side manipulering og på den anden side tvang: Ved tvang får man en person til at gøre noget mod vedkommendes vilje, ved manipulering omgår man denne vilje. Endvidere er tvangen altid bevidst på modtagersiden, mens dette ikke er tilfældet ved manipulering.

Det er en vigtig forudsætning for at kunne manipulere andre mennesker, at man ved siden af et indgående kendskab til de «generelle love» som gælder for menneskelig adfærd, også har en detaljeret viden om offerets konkrete livssituation. Imidlertid kan de fleste «generelle love» man har fundet frem til i socialvidenskaberne (især socialpsykologien) givet betragtes som klargøringer af rent begrebsmæssige sammenhænge i hverdagssproget. En almen manipuleringskunst baseret på vor «common-sense viden» om forstillelse og påvirkning, har da også været kendt til alle tider. Denne kunst er blevet væsentlig klargjort, systematiseret og effektiviseret gennem udviklingen af bl.a. moderne nordamerikansk socialpsykologisk ændrings- eller socialteknologi.

Indenfor denne teknologi er det en grundlæggende antagelse, at påvirkningsprocessen må holdes ubevidst for modtageren. Ellers vil man opleve det, som kaldes «reactance». «Reactance» er den modstand mod påvirkning som opstår når modtageren oplever at han har mistet sin frihed, at han ikke selv kan vælge og kontrollere det der sker med ham.

Begrebet manipulerende påvirkning står i et uomgængelig afhængighedsforhold til begrebet ikke-manipulerende (frigørende) påvirkning - jfr forholdet mellem begreberne løgn og sandhed. Modsætningen mellem manipulerende og frigørende påvirkning lader sig ikke afgøre på nogen enkel måde. I de fleste politiske, behandlingsmæssige, eller andre sammenhænge hvor social forandring er aktuel, kan man vælge mellem mere eller mindre manipulerende fremgangsmåder. Afgørelsen vil dels afhænge af, hvad der er den overordnede målsætning - frigørelse eller kontrol - dels af hvad der er mest hensigtsmæssig. Når det f.eks. gælder børn der tisser i sengen, vil målsætningen være kontrol af en ubevidst proces, og den kan f.eks. bringes under kontrol ved anvendelse af en alarm. I en situation med en identitetskrise hos en attenårig vil målsætningen være frigørelse og bevidstgørelse, og åbne samtaler om problemerne vil da være den mest hensigtsmæssige løsning.

W.R.