Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Disciplin

Disciplin kommer af det latinske «disciplina» der bl.a. betyder undervisning, lærdom, dannelse, tugt og sædelig orden. Disciplin er nødvendig i al organiseret virksomhed. Det kan være en ydre disciplin der pålægges af andre, eller en form man selv vælger: selvdisciplin.

Den ydre disciplin tilvejebringes og opretholdes oftest ved regler, som den overordnede eller foresatte udformer uden den underordnedes deltagelse. Brud på reglerne fører til straf eller angst for straf. I skolesituationen opstår der vanskeligheder med disciplinen, når eleverne tvinges til noget, de ikke forstår meningen med, ikke er enige i, ikke har interesse i eller ikke er modne for. Skolesystemet arbejder i vid udstrækning stadig efter gamle metoder med pulte, klasser, lektier, skoletimer afløst af frikvarterer, fast lærestof. Disse metoder forudsætter tvang. I tidligere tider blev disciplinen opretholdt ved strenge og ubehagelige straffemetoder som spanskrør, skammekrog o.l. Nyere opdragelsesforskning giver skolen ringe muligheder for at anvende sådanne midler. Læreren kan derfor komme i alvorlige vanskeligheder.

Mange lærere angiver støj og uro i klassen som årsag til manglende trivsel i arbejdet. Systemet med ordensregler fastsat oppe fra og indgreb ved brud på reglerne fjerner ofte opmærksomheden fra de egentlige årsager til disciplinbrudene. F.eks. bliver det almindeligvis antaget, at årsagen til uro i timen ligger hos eleven - i fejl ved individet. Sjældent eller aldrig bliver der stillet spørgsmål om, hvorvidt fejlen ligger i skolens egne metoder, eller i det faktum at skolens indhold er meningsløst for mange elever.

Karakterer anvendes fortsat som disciplineringsmiddel i folkeskolens ældste klasser og i den videregående undervisning. Eleverne arbejder da ofte for at opnå en bestemt karakter og hindres i at udvikle ægte interesse for faget og glæde ved selve lærerprocessen.

Under krige har magthaverne udformet målsætninger for at skabe den nødvendige kampdisciplin. Disse har ofte dækket over de egentlige formål med kampen. Sådanne «mål» kan være at andre folk og folkeslag er mindreværdige og farlige for ens egen gruppe og derfor må bekæmpes, eller at kampen gælder religion eller fædreland.

Arbejdsdisciplin opretholdes oftest i industrisamfundene med truslen om ikke at opnå en ordentlig løn (akkord), forflytning eller fyring.

I modsætning til den ydre disciplin, er selvdisciplin noget man pålægger sig selv for at arbejde for eller kæmpe for et mål, man selv har valgt, og som man tillægger betydning. Mennesker kan i vid udstrækning tåle udsættelse og tilsidesættelse af behov, når det selv har accepteret et overordnet mål. Det kan også være nødvendigt at bøje sig for en gruppes krav uden at være enig i alle regler og påbud, dersom man ønsker at opnå et mål, man er enige om. I kampsituationer kan det også være nødvendigt at adlyde, uden at man i selve øjeblikket forstår sammenhængen.

Selvdisciplin ud fra bevidstheden om at ens arbejde er til nytte for samfundet, vil være vanskelig at opnå i et kapitalistisk samfund.

M.J.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 46.901