Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Lange, Oskar

Oskar Lange
Oskar Lange

Lange (1904-1965), polsk økonom, en af verdens vigtigste økonomer i dette århundrede. Udover Polen drev han forskning og undervisning i en række vesteuropæiske lande og i USA. Oskar Lange var også aktiv i den socialistiske bevægelse i Polen. Efter anden verdenskrig havde han først diplomatiske opgaver for Polen. Senere havde han høje stillinger indenfor polsk økonomisk planlægning og politik. Det meste af livet fortsatte han imidlertid sin videnskabelige virksomhed, og hans videnskabelige forfatterskab var på højden, da han døde i 1965.

Oskar Langes navn stod fra 1930'erne centralt i udviklingen af økonomien. Mest kendt er han nok for sit bidrag til debatten om mulighederne for en rationel disponering af de økonomiske ressourcer under en socialistisk samfundsform. Økonomiske kritikere af socialismen havde hævdet, at statslig ejendomsret ville føre til ophævelse af markedsmekanismen, og at man dermed ville miste metoder og normer til rationelle valg af produktionsmåder, sammensætning af produktionen osv.

Oskar Lange viste, hvorledes en socialistisk økonomi kunne anvende prismekanismen til at skabe det nødvendige grundlag for rationelle dispositioner, selv om den private ejendomsret til produktionsmidlerne var ophævet. I 1930'erne var denne debat mest af akademisk interesse, men den spiller en vis rolle som teoretisk grundlag for at kunne forstå reformerne der gik i retning af en mere bevidst brug af prismekanismen og af delvis decentraliserede beslutninger i de socialistiske lande i Østeuropa fra 1960'erne.

Oskar Lange leverede også vigtige bidrag til debatten om marxistisk kontra ikke-marxistisk økonomisk teori. Han mente, at den marxistiske teoris styrke først og fremmest var knyttet til de spørgsmål den stiller, til dens udvikling af de institutionelle forhold (herunder ejendomsforholdene) og deres samspil med produktionsudviklingen, samt i analysen af de langsigtede udviklingstendenser. Ikke-marxistisk teori stod svagere indenfor disse områder, men den stod ofte stærkere i den mere detaljerede analyse af markedernes funktionsmåde på kort sigt, i analysen af skattesystemernes virkninger og andre spørgsmål af mere detaljeret analytisk karakter.

Oskar Lange kombinerede på en enestående måde en grundig viden indenfor såvel marxistisk som ikke-marxistisk økonomisk teori. Han var samtidig en fremragende matematisk økonom, og han satte sig også ind i nyere videnskaber som informationsteori og kybernetik. I de senere år af sit liv arbejdede han på et stort systemværk om politisk økonomi, hvor han byggede på alle disse elementer. Hovedrammen og det grundlæggende begrebsapparat bygger på marxistisk teori, mens den detaljerede udarbejdelse af forskellige dele anvender indsigt og metoder fra alle de nævnte områder. Oskar Lange mente i øvrigt, at økonomien efterhånden havde fået et «professionaliseret» præg, og ikke kunne karakteriseres som hverken marxistisk eller borgerlig.

Første del af dette systemværk udkom i fuldt udarbejdet form fra Oskar Langes hånd, og det har spillet en betydelig rolle for den moderne udvikling af marxistisk teori. Til andre dele af værket forelå der kun brudstykker og udkast fra Oskar Lange før han døde, men også disse dele er delvist blevet redigeret og udarbejdet til senere udgivelse.

L.J.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 25.547