Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Kalecki, Michal

Michal Kalecki
Michal Kalecki

Kalecki (1899-1970), polsk økonom, en af de mest fremtrædende i vort århundrede.

Han begyndte på en matematisk-teknisk uddannelse, men måtte afbryde pga. familiens økonomiske forhold. Han kom i kontakt med økonomi dels gennem sin journalistiske virksomhed, hvor han behandlede konjunkturudviklingen i forskellige brancher i Polens erhvervsliv og ved at deltage i socialistisk virksomhed. I sidstnævnte forbindelse studerede han bl.a. Karl Marx og Rosa Luxemburg.

Tidligt i 1930'erne udviklede Kalecki en ny og selvstændig teori for konjunkturudviklingen, som på flere måder foregreb nogle af hovedtankerne i den teori, som senere blev fremlagt af J.M. Keynes. Kaleckis første arbejder var imidlertid kun offentliggjort på polsk, og de første arbejder han publicerede på engelsk var holdt i en kompakt matematisk form og nåede ikke ud til bredere kredse. Kalecki kom til England i 1930'erne og opholdt sig der til verdenskrigen var ovre. Hans arbejder stod i skyggen af Keynes', men i de senere år er betydningen af originaliteten af hans tidlige arbejder blevet vidt anerkendt.

På flere måder er Kaleckis tidlige arbejder mere avancerede end Keynes'. Dette hænger bl.a. sammen med, at Kalecki mere direkte studerer tidsforløbet af konjunkturudviklingen, ikke kun forskellig mulige ligevægtstilstande. Med sin matematiske analyseform ligger Kalecki også nærmere op til den senere konjunkturforskning, som i høj grad bygger på matematisk udformede systemer i kombination med statistiske data. Indholdsmæssigt bærer Kaleckis konjunkturteorier tydelige spor af hans kendskab til klassisk marxistisk teori. Indtægtsfordelingen, monopoliseringsgraden og produktionstekniske forhold spiller en langt større rolle hos Kalecki end hos Keynes.

Et særlig interessant træk ved Kaleckis arbejder er, at han på et tidligt tidspunkt forudså en type konjunktursvinginger, som har sammenhæng med, at myndighederne skifter mellem at prioritere at modarbejde inflation eller modarbejde arbejdsløshed, som man også har set i mange kapitalistiske lande i de senere år.

Efter krigen arbejdede Kalecki i nogle år for forskellige FN-organisationer. Han arbejdede da delvist med udviklingslandenes problemer. Senere vendte han tilbage til Polen og arbejdede både med forskning, undervisning og med aktuelle planlægningsproblemer - specielt planlægning på længere sigt. I tilknytning til det sidste arbejdsfelt udviklede han en økonomisk vækstteori for en socialistisk økonomi.

L.J.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 25.618