Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 13/7 2018
Læst af: 88.217
: :
Verdensbanken
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-12 05:20
2024-07-12 05:14

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Verdensbanken (engelsk: International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) er en international finansinstitution oprettet i 1944 med hovedsæde i Washington D.C. Omkring 130 lande er medlemmer (1980), deriblandt Danmark. For medlemskab i Verdensbanken kræves samtidig medlemskab af Den internationale Valutafond (IMF). Bankens formål er at støtte genopbygning af medlemslandene gennem kapitalbidrag til produktive investeringer. Herunder skal banken støtte udviklingen af ressourcer i økonomisk svagere områder, garantere for private investeringer eller bidrage med egne midler i de tilfælde, hvor private midler ikke er tilgængelige, stimulere udviklingen af verdenshandelen, internationale investeringer og international handel.

Verdensbanken blev grundlagt på et tidspunkt, hvor de fleste udviklingslande var kolonier eller havde halvkolonial status. Deres synspunkter og interesser havde da ringe vægt i international politik. Den skarpeste kritik mod Verdensbanken er da også kommet fra udviklingslandene. Det er hævdet, at banken temmelig ensidigt prioriterer investeringer til produktive formål udfra snævre lønsomhedskriterier. Det fører bl.a. til, at investeringer i infrastruktur, uddannelse mv. som giver et afkast, der først kan måles på længere sigt, bliver negligeret. Endvidere prioriterer Verdensbanken investeringer til eksportformål, på bekostning af investeringer med sigte på højere grad af selvforsyning. Eksempelvis blev Verdensbanken i 1970'erne kritiseret for ikke at give specielt støtte til energiprojekter i udviklingslandene, hvis disse ikke var klart eksportorienterede.

Overrepræsentationen af kapitalstærke lande i bankens styrende organer har medført, at bankens virksomhed i høj grad foregår på investorernes præmisser i stedet for at være en mere udviklingsorienteret investeringsbank. Verdensbanken er gennem sin tilknytning til IMF et omdrejningspunkt for det internationale penge- og finanssystem, som blev grundlagt ved afslutningen af 2. verdenskrig - det såkaldte Bretton Woods system. Systemet har været stærkt knyttet til USA's magtposition i verden og har bidraget til at fremme en udvikling i pagt med supermagtens forestillinger og interesser.

Verdensbanken har set det som en vigtig opgave at arbejde for fri bevægelse af varer og kapital og at fremme international specialisering. Tilsvarende formål gælder samtidig for IMF og for OECD - organisationer som også blev oprettet på USA's initiativ efter 1945. Verdensbankens beliggenhed i Washington, D.C. har desuden bidraget til tæt forbindelse med USA's administration og politiske establishment.

I et udkast til bankens World Development Report fra foråret 2018 gik banken ind for deregulering af arbejdsmarkedet: det skulle være billigere for arbejdsgivere at ansætte og fyre, der skulle ikke være nogen nedre grænse for hvor lavt arbejdsgiveren skulle kunne betale sine arbejdere og bidrag til sociale fonde (f.eks. feriepenge, social- eller sundhedsbidrag) skulle afskaffes. Banlen havde ellers i sin rapport fra 2013 analyseret sig frem til, at regulering på arbejdsmarkedet stort set ingen indflydelse havde på beskæftigelsesniveauet, men nu gik den ind for at fjerne al regulering. Udviklingen blev set som udtryk for en forskydning i det globale styrkeforhold mellem kapital og arbejde. Løndmodtagere og deres faglige organisationer bliver stadig svagere, mens kapitalen står stadig stærkere. (World Bank recommends fewer regulations protecting workers, Guardian 20/4 2018)

Ø.No.

Internet

Kampen mod WTO, Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMF). En emneliste fra Tidsskriftcentret.dk